دبیرستان دخترانه آیین معرفت
 
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟